Tiểu Sử Thánh Tăng

Tiểu Sử Ðường Liên Tông Tam Tổ Nam Nhạc Ban Châu – THỪA VIỄN ĐẠI SƯ

03ThuaVien

Biên soạn: Ấn Quang Đại Sư Việt dịch: H.T. Thích Thiền Tâm Thừa Viễn Đại Sư, người đời Đường, nguyên quán từ đâu, chưa rõ được xuất xứ. Ban sơ, ngài theo học với Đường thiền sư ở Thành Đô, kế lại học với Tản thiền sư ở Tứ Xuyên. Sau ngài đến Kinh Châu tham học ...