Sách Tịnh Độ

Tịnh Từ Yếu Ngữ

download (5)

Lời ngỏ Thuốc không luận quý hiếm hay thông thường, miễn chữa lành bệnh là thuốc hay. Pháp chẳng luận cạn sâu, hóa giải được phiền não là Diệu pháp. Do chúng sinh có nhiều bệnh, nên đức Phật mới lập ra nhiều pháp môn, nhưng tất cả giáo lý đều lấy giác ngộ làm đích ...

Tịnh Độ Cảnh Ngữ

tdo-canh-ngu-XP

Soạn giả: Bồ Tát Bật Sô Hành Sách Triệt Lưu Chuyển ngữ: Bửu Quang tự đệ tử Như Hòa (dịch theo ấn bản của Đài Trung Liên Xã, tháng Bảy năm 1991) 1. Khuyên phát lòng tin chân thật Pháp Niệm Phật Tam Muội xét về nguồn gốc là từ Viễn Tổ (tổ Huệ Viễn) đề xướng ở Lô ...

Tịnh Độ Thập Nghi Luận

download (8)

Nguyên tác: Trí Giả Đại Sư Việt Dịch: HT Thích Thiền Tâm Có người cho rằng Tịnh Độ Giáo thuộc về hành môn không phải lý môn, nghĩa là Đức Thích Ca chỉ trần thuật cảnh Cực Lạc, rồi khuyên người niệm Phật để cầu sanh, không thiệp đến phần lý thuyết. Nhưng thật ra, lý để ...

Lá Thư Tịnh Độ

download (14)

Nguyên Tác: Ấn Quang Đại Sư Việt dịch: Liên Du Thích Thiền Tâm Mấy Lời Bày Tỏ Trong các hành môn của đức Phật đã chỉ dạy, môn nào cũng có pháp nghi riêng biệt, từ cách thờ cúng, lễ bái, trì tụng, sám hối, phát nguyện v.v... Như Mật Tông lại còn sự lập đàn, ...

48 Pháp Niệm Phật

48 pháp niệm Phật

Tác giả: Diệu Không Đại Sư (Giang Đô Trịnh Vi Am) Dịch giả: Sa Môn Thích Tịnh Lạc Giọng đoc: Tâm Từ Tải về: 01 02 03 04 05 06 07 08 01. Niệm Phật nên giữ ý căn 02. Niệm Phật nên gìn khẩu nghiệp 03. Niệm Phật phải chỉnh thân nghiệp 04. Niệm Phật lần chuỗi 05. Niệm lớn tiếng 06. Niệm ...