Những Bài Viết Về Hộ Niệm

Sự Khẩn Yếu Lúc Lâm Chung

Người tu Tịnh Độ, khi bịnh chưa nặng cũng nên uống thuốc, nhưng vẫn tinh tấn niệm Phật, chớ tưởng nghĩ rằng: uống thuốc rồi sẽ lành bịnh. Lúc bịnh đã nặng, có thể không cần dùng thuốc. Hoằng Nhứt đại sư khi đau nặng, có kẻ thưa để xin rước thầy hốt thuốc. Ngài ...

Ý Nghĩa và Quy Tắc Trợ Niệm

Oan gia trái chủ là những chúng sanh mà chúng ta đã gây ra cho họ bao điều ác nghiệp, đau khổ trong vô lượng kiếp trong quá khứ và hiện tại như: Giết hại, ăn thịt chúng sanh, não…

Lời Căn Dặn Dự Bị Lúc Lâm Chung

Nam mô A Di Đà Phật, Thế Danh: … Pháp danh: … Nhắn nhủ cùng con cháu: Một đời của (*…) chuyên niệm Phật A Di Đà, được hưởng nhiều lợi ích tốt lành. Các con, các cháu nếu thật…

Trợ Niệm Lúc Lâm Chung

Trích: Niệm Phật Pháp Yếu Tịnh nghiệp đệ tử Dịch Viên Mao Lăng Vân cung kính kết tập Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa Phàm người lúc lâm chung tứ đại chia lìa, mọi nỗi khổ dồn…