Kệ và Thơ Tịnh Độ

Tôi Nghiệm Ra

Mười lăm năm học Phật Tôi nghiệm ra điều này, Đối với tất cả pháp Phải nên sống như vầy: Không kẹt vòng đối đãi. Không ghét, cũng không thương Không trừ, cũng không đoạn. Không bỏ, cũng không vương.…

Pháp Tạng Bồ Tát

Ngài Pháp Tạng Bồ Tát Thề nguyện lúc tu nhơn Tâm từ bi đại lực Thương muôn loài chúng sanh Bốn tám điều hoằng nguyện Dựng lập cõi an vui Cõi nước thuần thanh tịnh Đoạn dứt nghiệp luân hồi…

Những Bài Kệ Ngắn – Nhiều Tác Giả

chu-tieu-0061chu-tieu-0061

Tây Phương màu đẹp bảo liên đài Trong tịnh sáng tươi một đóa khai Xanh đỏ trắng vàng phô sắc diệu Tầm tâm chỉ nguyện thấy Như Lai Khảy ngón kim kiều bước đến mau Ai rằng Cực Lạc cách…