Sám Văn Tịnh Độ

Sám Tán Di Đà 7

Một lòng niệm Phật Di Ðà, Cầu sanh Cực lạc liên tòa Tây phương. Hôm nay quì trước điện đường, Chúng con phát nguyện cúng dường Thích Ca. Xin ngài thương xót Ta bà, Chỉ đường sanh tử thoát ra…

Sám Thập Phương Nghĩa (V)

Cả ba đời cùng mười phương Phật, A Di Ðà bậc nhất vì duyên, Uy thần phước đức vô biên, Dựng đài cửu phẩm độ miền cầu sanh. Con chí thành nghiêng mình sám hối, Ý khẩu thân hết tội…

Sám Thập Phương Nghĩa (IV)

Mười phương cả Phật ba đời, Di Ðà thứ nhứt tột vời quang minh. Phân làm chín phẩm độ sanh, Oai thần đức thánh minh minh khôn cùng. Tôi nay rộng phát một lòng, Qui y sám hối ba vòng…

Sám Thập Phương

Mười phương chư Phật ba đời, Di Ðà bực nhứt chẳng rời quần sanh, Sen vàng chín phẩm sẵn dành, Oai linh đức cả đã đành vô biên. Nay con dưng tấm lòng thiền, Qui y với Phật sám liền…

Sám Phát Nguyên II

Chúng đệ tử hết lòng phát nguyện, Nguyện tu theo hạnh thiện tịnh nhơn, Dứt hết ba nghiệp ác nhơn, Bao nhiêu thiện nghiệp sanh lần lớn lên, Lòng cầu nguyện trang nghiêm thanh tịnh, Phước trí sanh quyết định…

Sám Phát Nguyện I

Đệ tử chúng con từ vô thỉ, Gây bao tội ác bởi lầm mê, Đắm trong sanh tử đã bao lần, Nay đến trước đài Vô thượng giác: Biển trần khổ lâu đời luân lạc Với sanh linh vô số…

Sám Phát Nguyện

Một lòng mệt mỏi không nài, Cầu về Cực Lạc ngồi đài Liên Hoa. Cha lành vốn thiệt Di Đà, Soi hào quang tịnh chói lòa thân con. Thấm sâu ơn Phật hằng còn, Tôi nay chánh niệm lòng son…