Sám Văn Tịnh Độ

Sám A Di Đà

Muốn đi có một đường này, Nhất tâm niệm Phật khó gì thoát ra, Vậy khuyên phải niệm Di Đà, Hồng danh sáu chữ thiệt là rất cao. Hay trừ tám vạn trần lao, Tham thiền quán tưởng pháp nào…