Tiểu Sử Danh Nhân Tịnh Độ

Tiểu Sử Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam

Cư sĩ Lý Bỉnh Nam thời Dân Quốc, hiệu Tuyết Hư hay Tuyết Tăng; người thành phố Tế Nam tỉnh Sơn Ðông. Tự bé, ông đã dĩnh ngộ, hiếu học. Ông quy y với vị Tổ thứ mười ba của…