Kinh và Nghi Thức Tịnh Độ

Kinh A Di Đà (Việt văn)

adida

Tựa: Kinh A Di Đà (Việt văn) Giọng tụng: T.T. Thích Thường Tín và Đại Chúng Nơi thâu: Trang Nghiêm Tịnh Độ Đạo Tràng Ngày thâu: 12 tháng 08 năm 2015 Kinh A Di Đà 08.12.15 Kinh A Di Đà 07.01/15 Kinh A Di Đà 06.17.15 Nam Mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần) (1 tiếng chuông) PHẬT THUYẾT KINH ...

Kinh A Di Đà (Hán Văn)

Tựa: Kinh A Di Đà (Hán văn) Giọng tụng: Đ.Đ. Thích Thường Tín và Đại Chúng Địa điểm: Chùa Phật Tổ Ngày thâu: 29 tháng 07 năm 2010 PHẬT THUYẾT A DI ĐÀ KINH Như thị ngã văn: Nhứt thời…

Kinh Vô Lượng Thọ

Tựa: Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Giọng tụng: Đ.Đ. Thích Thường Tín & Đại chúng Địa điểm: Chùa Phật Tổ Ngày thâu: Tải về:  1. Phẩm 01-24   2. Phẩm 25-48   PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ…

Kinh Vô Lượng Thọ

 TÁN HƯƠNG Lư hương sạ nhiệt, Pháp giới mông huân. Chư Phật hải hội tất diêu văn. Tùy xứ kiết tường vân, Thành ý phương ân. Chư Phật hiện toàn thân. Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát ( 3…

Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương

images (23)

Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Kinh Việt dịch: Pháp Sư Minh Nhẫn           Ngài Đại Thế Chí Pháp Vương Tử, cùng với năm mươi hai vị Bồ Tát đồng tu pháp môn Tịnh Độ, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ dưới chân Phật, mà bạch Phật rằng: Con nhớ hằng hà sa kiếp trước, ...

Tịnh Tu Tiệp Yếu – Nghĩa

Cư sĩ Hạ Liên Cư soạn Tán Hương Giới định chân hương, Kiền thành tu cúng dường, Hương tỏa trọn khắp, Thiện căn đều tăng cao, Hương ngát tâm quang, Xông trọn khắp mười phương, Lòng thành cảm Phật, Rủ…

Tịnh Tu Tiệp Yếu – Hán Văn

Cư sĩ Hạ Liên Cư soạn Lời Nói Đầu Một pháp Tịnh tông dễ hành, khó tin. Nếu chẳng nghiên cứu biển giáo, sẽ chẳng thể nào hiểu được đôi chút bến bờ. Tuy kinh Hoa Nghiêm lấy mười nguyện…

Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật

Tây Phương Tam Thánh

HT. Thích Trí Tịnh dịch Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ( 3 lần) Như vậy, tôi nghe một lúc đức Phật Thích Ca Mâu Ni Như Lai ở tại thành Vương Xá trong núi Kỳ Ðà…

Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm

phohien1phohien1

KINH ÐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM PHẨM NHẬP BẤT TƯ NGHỊ GIẢI THOÁT CẢNH GIỚI PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN THỨ BỐN MƯƠI Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Bát Nhã Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh Lúc bấy…

Nghi Thức Tụng Kinh A Di Đà – Nghĩa

Hán dịch: Nhà Dao Tần Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập dịch Việt dich: H.T. Thích Trí Tịnh CÚNG HƯƠNG [Thắp ba cây hương qùy ngay thẳng, cầm hương ngang trán tưởng chú niệm bài cúng hương…