Kinh và Nghi Thức Tịnh Độ

Bốn Loại Tịnh Độ

Nói Đến Tịnh Độ Thì Có 4 Loại Khác Nhau: 1. Phàm Thánh Đồng Cư Độ: Đây là nói cõi Phật có chư Phật, Bồ Tát, A La Hán, và phàm phu cùng ở chung, như thế giới diệu hỷ…

Ngũ Khoa Tịnh Độ

1. Tam Phúc Phúc báu nhân thiên Hiếu dưỡng phụ mẫu Phụng sự sư trưởng Từ tâm bất sát Tu thập thiện nghiệp Phúc báu nhị thừa (tiểu thừa) Thọ trì tam quy Giữ gìn cấm giới Không phạm oai…