Gương Vãng Sanh

Giữ Được Khẩu Nghiệp, Thành Phật Một Nữa

1

GIỮ ĐƯỢC KHẨU NGHIỆP, THÀNH PHẬT MỘT NỮA Sư bà Chiếu Pháp ở Phật Hóa Thiền Tự là một trong 5 ngôi chùa cổ lớn nhất tại núi Cửu Hoa, huyện Thanh Dương, tỉnh Anh Huy, Trung Quốc. Sư bà Chiếu Pháp sinh vào ngày 12, tháng 3, năm Đồng Trị thứ 11 đời nhà Thanh (1866). ...

Cư Sĩ Thường Phúc Tự Tại Vãng Sanh Cực Lạc

thuongphuc

Ngày 9 tháng 11 năm 2012 tại khóa tu Phật thất niệm Phật 100 ngày tại niệm Phật đường Thí Thiện, Thất Sơn, Mật Vân, thành phố Bắc Kinh có một vị bồ tát đã dùng sinh mạng của mình để viết lên những thời khắc chân thực nhất, đẹp đẽ nhất của thế gian. ...

Hòa Thượng Hải Hiền 112 Tuổi Tự Tại Vãng Sanh

download (1)

Lão Hòa Thương Hải Hiền 112 tuổi Tự Tại Vãng Sanh Trong ĐẠI KINH KHOA CHÚ 2014 , Hòa Thượng Tịnh Không : luôn tán thán vị Hòa Thượng Hải Hiền Chúng ta được sự gia trì của Lão Hòa Thượng Hải Hiền, vì chúng ta mà tác chứng, giúp chúng ta kiên định tín nguyện. Chúng ta ...