Khai Thị Tịnh Độ – ĐỌC

Những Lời Vàng Ngọc của Pháp Nhiên Thượng Nhân

Đã sinh làm người trong cõi dục-giới tán-địa nầy thì tâm đều tán-loạn cả. Nếu bảo rằng phải bỏ cái tâm tán-loạn mới vãng-sinh được thì thật là vô lý. Tán-tâm Niệm-Phật mà được vãng-sinh, đó là chỗ đáng quý của BỔN-NGUYỆN vậy. Chẳng phải thanh-tịnh cái tâm của mình, trừ đi nghiệp-chướng nầy rồi mớiNiệm-Phật, ...

Tư Lương Tịnh Độ

Đề tài: Tư Lương Tịnh Độ Người giảng: H.T. Tịnh Không Tải về:  01   02   03   04

Khắc Phục Phiền Não

Đề tài: Khắc Phục Phiền Não Người giảng: H.T. Tịnh Không Tải về:  01   02   03

Sám Hối Nghiệp Chướng

Đề tài: Xám Hối Nghiệp Chướng Tác giả:  H.T. Tịnh Không Tải về:   01    02    03    04    05

Nhẫn Nhục

Bài tựa: Nhẫn Nhục Giảng sư: H.T. Tịnh Không Tải về [easy-media med="4097"]

Buông Bỏ

Bài tựa: Buông Bỏ Giảng sư: H.T. Tịnh Không Tải về