Lời Vàng Chư Cổ Đức

Những Câu Nói Hay Nhất Thế Gian

Đừng để một ai chẳng nhận được gì khi rời chỗ bạn cho dù bạn biết rằng không bao giờ gặp lại . Danh dự là sự hòa hợp tự nhiên giữa việc tôn trọng mọi người và tự tôn…

Dạy Niệm Phật của Chư Vị Tổ Sư

niemphat

Người tu pháp NIỆM PHẬT, dù cho đang khi làm công việc nặng nhọc chi, song TRONG TÂM LÚC NÀO CŨNG KHÔNG QUÊN CÂU NIỆM PHẬT … Giả sử như lỡ có quên thì phải cảnh tỉnh ngay lập tức và nhiếp tâm niệm trở lại … Tập như thế lâu ngày thành quen … ...

Di Huấn của Đại Sư Vĩnh Minh Diên Thọ

Nếu như lời nói chẳng tương xứng việc làm, tín lực hời hợt, chẳng có tâm luôn giữ cho niệm niệm tiếp nối, ý nhiều phen gián đoạn; lại toan cậy vào sự tu tập lười biếng thế ấy mà mong lúc lâm chung được vãng sanh thì chỉ e rằng sẽ bị nghiệp chướng ...

Lời Dạy Của Đại Sư Thiện Đạo

Nếu bỏ chuyên niệm để tu tạp nghiệp thì trong trăm kẻ hiếm có một hai người được vãng sanh, trong cả ngàn người hiếm được ba bốn người được vãng sanh. Vì tạp duyên loạn động, đánh mất chánh…

Các Bậc Đại Sư Trả Lời và Khai Thị Về Pháp Môn Niệm Phật

Ở cõi này, kẻ thượng thọ không quá trăm tuổi, tính lại lúc thơ ấu dại khờ, khi già cả suy yếu, lúc đau bịnh, khi ngủ nghỉ, bao nhiêu đó đã chiếm hơn phân nửa đời người; phương chi bậc Bồ Tát còn mê khi cách ấm, hàng Thanh Văn còn muội lúc xuất ...

Mười Thứ Tín Tâm

Mười thứ tín tâm Muốn hết sạch sanh tử, tu hành Tịnh nghiệp thì nên phát mười thứ tín tâm; niệm niệm chẳng quên thì sẽ quyết sanh về Tịnh Ðộ, đắc bất thối chuyển. Một: tin pháp của Phật…

Mười Điều Mất Mát Nếu Chẳng Tu

Mười  điều mất mát nếu chẳng tu Phật dạy pháp tu hành đường tắt khiến hết thảy chúng sanh mau siêu sanh tử; nhưng người chướng nặng chẳng chịu tấn tu thì sẽ chịu mười điều mất mát: Một, chẳng…

Khẩu Quyết Niệm Phật Của Chư Tổ

Khẩu quyết niệm Phật của Thảo Am thiền sư Có ai mà chẳng niệm nổi A Di Ðà Phật, thế mà lại khó niệm. Có ai mà chẳng nguyện sanh Tây phương Cực Lạc, nhưng rất ít kẻ được vãng…