Lời Vàng Chư Cổ Đức

Giáo Huấn Của Các Vị Tổ Tịnh Độ

Trích từ: Ngôn Hạnh Cao Đẹp Của 13 Vị Tổ Liên Tông Nguyên tác: Lương Vĩnh Khang Việt dịch: Thích Nguyên An Thuở xưa, đức Thích Tôn nói kinh Vô lượng thọ tại núi Kì xà quật, nói kinh Quán Vô Lượng Thọ…

Giải Pháp Giúp Niệm Phật Lúc Ngủ

chu-tieu-5-20140622152521WUPflaTTqWchu-tieu-5-20140622152521WUPflaTTqW

Sư hỏi vị tăng Hải Châu: “Niệm Phật có thường gián đoạn chăng?” Tăng đáp: “Hễ nhắm mắt ngủ liền quên mất”. Sư nghiêm mặt, quở: Nếu nhắm mắt liền quên thì niệm Phật như vậy dù có niệm một…

Tám Pháp Tịnh Độ

Cư Sĩ Duy Ma Cật 1. Làm lợi ích chúng sanh không cầu đền đáp. 2. Thay thế chúng sanh chịu mọi khổ não, làm mọi công đức đều ban cho chúng sanh. 3. Tâm đối chúng sanh bình đẳng,…

Tám Loại Người Dể Vãng Sanh

Thiện Đạo Đại Sư Trích trong Niệm Phật Cảnh 1. Người có trí tuệ: dể vãng sanh vì có thể đoạn dứt nghi ngờ. 2. Người thiền định: dể vãng sanh vì không tán loạn. 3. Người trì giới: dể…

Tam Muội Là Thế Nào?

Huệ Viễn Đại Sư Đại sư Huệ Viễn dạy rằng : “Tam muội là thế nào?” Chính là nhớ chuyên, tưởng lặng vậy. Nhớ chuyên, thì chí một tâm đồng. Tưởng lặng, thì khí thanh thần sáng. Khí thanh thì…