Lời Vàng Chư Cổ Đức

Hai Mươi Hạng Người Có Thể Niệm Phật

Kinh A-Di-Đà nói: “Nếu người niệm Phật thì lúc lâm chung chắc chắn được sinh về Cực Lạc”. Kinh Quán Vô Lượng Thọ cũng nói: “Người niệm Phật sẽ sinh về Cực Lạc, hoa sen phân ra chín phẩm”. Bởi…

Pháp Niệm Phật Có 23 Điều Lợi

THIỆN ĐẠO ĐẠI SƯ Theo A Xà Lê Thiện Đạo Tập 01. Diệt trừ tội chướng sâu nặng. 02. Ánh sáng nhiếp thọ. 03. Phật A Di Đà hộ niệm. 04. Bồ Tát thầm gia bị. 05. Chư Phật bảo…

Niệm Phật Vãng Sanh Có 30 Điều Lợi

01. Diệt trừ tội lỗi. 02. Công đức vô biên. 03. Được sự thù thắng trong pháp của chư Phật. 04. Chư Phật đồng thanh chứng minh. 05. Chư Phật đồng hộ niệm. 06. Chư Phật trong mười phương đồng…

10 Công Đức Phóng Sanh

chu-tieu-phong-sanhchu-tieu-phong-sanh

1. Không có nạn đao binh, tránh được tai họa chiến tranh tàn sát 2. Sống lâu, mạnh khỏe, ít bệnh 3. Tránh được thiên tai, dịch họa không gặp các tai nạn 4. Con cháu đông đúc, đời đời…