Lời Vàng Chư Cổ Đức

Mười Công Đức Niệm Phật

Trong kinh nói: Người nào chí tâm niệm Phật, được mười công đức như sau: 1. Thường được chư Phật ngày đêm hộ niệm, Đức A-Di-Đà phóng quang nhiếp thọ. 2. Thường được các vị Đại Bồ Tát như Đức…

Mười Công Đức Lạy Phật

1. Được sắc thân tốt đẹp. 2. Nói ra điều chi ai cũng tin dùng. 3. Không sợ sệt giữa đông người. 4. Được chư Phật giúp đỡ. 5. Đầy đủ oai nghi lớn lao. 6. Mọi người đều nương…