Văn Phát Nguyện

Văn Phát Nguyện Vãng Sanh

Đệ tử chúng con, hiện là phàm phu, trong vòng sanh tử, tội chướng sâu nặng, luân chuyển sáu đường, khổ không nói được. Nay gặp tri thức, được nghe danh hiệu, bản nguyện công đức của Phật Di-đà, một…

Văn Phát Nguyện Sám Hối

Đệ tử… và chúng sanh trong pháp giới, từ đời vô thỉ nhẫn đến ngày nay, bị vô minh che đậy nên điên đảo mê lầm, lại do sáu căn ba nghiệp (4) quen theo pháp chẳng lành, rộng phạm…

Sám Thập Phương Nghĩa (IV)

Mười phương cả Phật ba đời, Di Ðà thứ nhứt tột vời quang minh. Phân làm chín phẩm độ sanh, Oai thần đức thánh minh minh khôn cùng. Tôi nay rộng phát một lòng, Qui y sám hối ba vòng…

Văn Phát Nguyện Cầu Sanh Cực Lạc

Lạy Phật Di Đà con nay phát nguyện: Trì danh hiệu Ngài, thúc liễm thân tâm, Lòng những mong vượt khỏi biển trầm luân Đã bao kiếp trôi lăn trong sanh tử. Lạy Phật Di Đà con nay phát nguyện:…