Thuyết Pháp Âm

Vô Thường

Chủ đề: Vô Thường Thuyết giảng: Đ.Đ. Thích Thường Tín Nơi giảng: Chùa Phật Tổ Ngày giảng: Tải về: 01  

Kinh Vô Lượng Thọ Tinh Hoa

images (8)

Chủ đề: Kinh Vô Lượng Thọ Tinh Hoa Giảng sư: P.S. Tịnh Không Nơi giảng:  Giảng đường Hoa Nghiêm-Malaysia Ngày giảng: 19 tháng 12 năm 2009 Tải về: 01    02 03    04 05    06 07    08 09    10

Tu Hành

Chủ đề: Tu Hành Thuyết giảng: Đ.Đ. Thích Thường Tín Nơi giảng: Chùa Phật Tổ Ngày giảng: Tải vể: 01

Tự Do Tự Tại

Chủ đề: Tự Do Tự Tại Thuyết giảng: Đ.Đ. Thích Thường Tín Nơi giảng: Chùa Phật Tổ Ngày giảng: Tải về: 01

Tam Pháp Nhẩn

chu-tieu_2chu-tieu_2

Chủ đề: Tam Pháp Nhẩn Thuyết giảng: Đ.Đ. Thích Thường Tín Nơi giảng: Chùa Phật Tổ Ngày giảng: Tải về: 01    

Tín, Nguyện, Hạnh

Chủ đề: Tín, Nguyện, Hạnh Thuyết giảng: T.T. Thích Giác Khang Ngày giảng: Nơi giảng: Chùa Phước Thành   Tải về: 01  02  03  04   Xem phim