Niệm Phật

Niệm Phật Liên Tục – Khoá Tu 12.27.12

Tựa: Niệm Phật Liên Tục Giọng niệm: Đ.Đ. Thích Thường Tín và Đại Chúng Nơi thâu: Khoá Tu Tại Chùa Phật Tổ Ngày thâu: 27 tháng 12 năm 2012 Tải về

Niệm Phật Cho Người Sắp Lâm Chung

Bài Tựa:Niệm Phật Cho Người Sắp Lâm Chung (tốc độ chậm, thường) Giọng Niệm: Đ.Đ. Thích Thường Tín Nơi Thâu: Trang Nghiêm Tịnh Độ Đạo Tràng Ngày Thâu:  10 tháng 11 năm 2014 Tải về:  1. Niệm Phật Chậm       2. Niệm Phật Trung Bình

Thập Niệm Ký Số

Bài Tựa: Thập Niệm Ký Số (10 niệm) Giọng Niệm: Đ.Đ. Thích Thường Tín Nơi Thâu: Trang Nghiêm Tịnh Độ Đạo Tràng Ngày Thâu:  07 tháng 11 năm 2012 Tải Về:  15 phút   30 phút  60 phút Hướng dẫn: Hành giả nghe máy niệm 10 niệm, sau đó  hành giả niệm 10 niệm.

Thập Niệm Ký Số (10 niệm)

Bài Tựa: Thập Niệm Ký Số (10 niệm) Giọng Niệm: Đ.Đ. Thích Thường Tín Nơi Thâu: Trang Nghiêm Tịnh Độ Đạo Tràng Ngày Thâu:  05 tháng 06 năm 2014 Tải về: 1. Hướng Dẩn và Thập Niệm 2. Thập Niệm Cách Khoảng 3. Thập Niệm Liên Tục 4. Niệm Phật Theo Mõ ...

Niệm Phật Kinh Hành

Bài Tựa: Niệm Phật Kinh Hành Giọng Niệm: Đ.Đ. Thích Thường Tín Nơi Thâu: Trang Nghiêm Tịnh Độ Đạo Tràng Ngày Thâu:  07 tháng 11 năm 2012 Tải Về:  15 phút   30 phút  60 phút Hướng dẫn: một niệm 2 bước.