Khai Thị và Pháp Ngữ

Tịnh Độ Vấn Đáp

TỊNH ĐỘ VẤN ĐÁP Tỳ Kheo Thích Giác Nhàn SƯU TẬP LỜI GIỚI THIỆU           Một học sinh khi còn ở cấp trung học cần phải học tổng hợp các môn, nhưng khi lên Đại học thì phải học chuyên môn,…

Lạnh và Đói Là Sự Khảo Nghiệm

Chúng ta ở đây, trong cái “tủ lạnh” này (“ice-box”), niệm Phật sắp được ba ngày rồi. Ngày thứ nhất có người nghĩ rằng: “Thật không chịu nổi! Ở đây vừa lạnh vì không có máy sưởi, lại vừa bị…

Tịnh Độ Nghi Biện

Khách hỏi: Pháp môn Tịnh độ chỉ chuyên sự tướng, người trí Tuệ y Thiền tông Tu tập một niệm liễu ngộ, liền siêu “thập địa”, sao lại riêng tán dương Tịnh độ? Há đó chẳng phải là trước tướng,…

Bí Quyết Cầu Sanh Tịnh Ðộ

Bí Quyết Cầu Sanh Tịnh Ðộ Liên Tông Cửu Tổ Ngẫu Ích (Trí Húc) Đại Sư Mùa Ðông năm Quý Mùi, tôi giảng kinh Pháp Hoa tại Phổ Ðức, cư sĩ Lý Thạch Lan quên cả tuổi già, đến quy…

Cái Dụng Của Thời Khóa Niệm Phật

Cái Dụng Của Thời Khóa Niệm Phật Tác giả: Đại Sư Đàm Hư Trong thời khóa niệm Phật, mỗi ngày chúng ta nên đọc Kinh Di Đà, thường nên đọc vào công phu chiều. Đọc một lần, là một lần…

Lời Khai Thị Của Thiện Đạo Đại Sư

– Có người gạn hỏi tổ sư Thiện Đạo: – Sao Hòa thượng không dạy người quán tưởng Phật, mà chỉ bảo chuyên trì danh? Ngài đáp: – Chúng sanh đời nay phần nhiều chướng nặng tâm thô, thức thần…