Khai Thị và Pháp Ngữ

Lâm Chung Tam Đại Yếu Quyết

Tác giả: Ấn Quang Đại Sư Mục Lục  Ðiều bi thảm nhất trong thế gian thật không chi bằng cái chết, nhưng khắp cả người đời có ai may mắn thoát được nổi? Vì vậy, người hữu tâm muốn lợi…

Ngẫu Ích Đại Sư Pháp Ngữ

phap-ngu-cua-dai-su-ngau-ich_0001 (1)

Chuyển ngữ: Bửu Quang tự đệ tử Như Hòa (dịch theo bản in của Tịnh Tông Học Hội thành phố Cao Hùng, Ðài Loan) 1. Dạy Pháp Nguyên Công phu Niệm Phật chỉ quý ở tín tâm chân thật. Thứ nhất phải tin rằng: Ta là Phật chưa thành, Di Ðà là Phật đã thành, thể vốn không ...

Chánh Hạnh Niệm Phật

Đại Sư Hám Sơn (Mộng Du Tập) Cội gốc sanh tử tức là các thứ vọng tưởng hàng ngày của chúng ta, các thứ nghiệp phiền não thương ghét, tham lam, giận hờn của chúng ta, nếu còn một mảy…

Khai Thị Của H.T. Tịnh Không

Hòa Thượng Tịnh Không Thuyết Giảng Cho Phật Tử Dự Phật Thất Trong Niệm Phật Ðường Rộng Mở Tâm Lượng Trong việc tu học Phật pháp, muốn tự nâng cao cảnh giới của chính mình, có rất nhiều phương pháp.…