10 Cái Tệ Làm Chướng Ngại Pháp Môn


Băng Hoài Tế Năng Đại Sư
Người tu Tịnh Ðộ có 10 cái tệ làm chướng ngại pháp môn. Đó là :

1. Tin không hết lòng.

2. Làm không hết sức.

3. Phát nguyện không sâu.

4. Lẳng lặng niệm thầm.

5. Tâm duyên việc đời.

6. Chẳng trừ thương ghét.

7. Ôm nhiều nội điển ngoại điển.

8. Thích ngâm nga phân tâm.

9. Tán gẫu nói chuyện phiếm.

10. Không được nhất tâm bất loạn.

 

Share Button
Print Friendly

Những Bài Pháp Khác

↓