Mười Nhân Duyên Phát Khởi Tâm Bồ Đề


Ưu Đàm Đại Sư
Trích trong Liên Tông Bảo Giám

 

1. Nhớ nghĩ ơn nặng của Phật.

2. Nhớ nghĩ công ơn cha mẹ.

3. Nhớ nghĩ công ơn sư trưởng.

4. Nhớ nghĩ công ơn thí chủ.

5. Nhớ nghĩ công ơn chúng sanh.

6. Nhớ nghĩ khổ đau sanh tử.

7. Tôn trọng tánh linh của mình.

8. Sám hối nghiệp chướng đã tạo.

9. Nguyện cầu vãng sanh tịnh độ.

10. Làm cho chánh Pháp được tồn tại.

Share Button
Print Friendly

Những Bài Pháp Khác

↓