10 Vấn Đề Lớn Của Việc Niệm Phật


Trích trong Niệm Phật Thập Yếu
H.T. Thích Thiền Tâm

 

1. Niệm Phật phải thoát ly sanh tử.

2. Niệm Phật phải phát vô thượng Bồ Đề tâm.

3. Niệm Phật phải đặt trọn lòng tin vào lời Phật dạy.

4. Niệm Phật phải phát nguyện vãng sanh.

5. Niệm Phật phải hành trì cho thiết thật.

6. Niệm Phật phải dứt trừ phiền não.

7. Niệm Phật phải thực chứng bằng kinh nghiệm bản thân.

8. Niệm Phật phải bền lâu không gián đoạn.

9. Niệm Phật phải an nhẫn các chướng duyên.

10. Niệm Phật phải dự bị lúc lâm chung.

 

Share Button
Print Friendly

Những Bài Pháp Khác

↓