Tám Loại Người Dể Vãng Sanh


Thiện Đạo Đại Sư
Trích trong Niệm Phật Cảnh

1. Người có trí tuệ: dể vãng sanh vì có thể đoạn dứt nghi ngờ.

2. Người thiền định: dể vãng sanh vì không tán loạn.

3. Người trì giới: dể vãng sanh vì rời xa các điều ô nhiễm.

4. Người bố thí: dể vãng sanh vì chẳng có cái của ta.

5. Người nhẩn nhục: dể vãng sanh vì không sân hận.

6. Người tin tấn: dể vãng sanh vì không thối chuyển.

7. Người làm thiện không làm ác: dể vãng sanh vì niệm quán nhất.

8. Người làm điều ác nếu biết ăn năng, sám hối, dể vãng sanh vì thật sự biết hổ thẹn, sợ hãi.

 

 

Share Button
Print Friendly

Những Bài Pháp Khác

↓