Tám Pháp Tịnh Độ


Cư Sĩ Duy Ma Cật

1. Làm lợi ích chúng sanh không cầu đền đáp.

2. Thay thế chúng sanh chịu mọi khổ não, làm mọi công đức đều ban cho chúng sanh.

3. Tâm đối chúng sanh bình đẳng, khiêm hạ, vô ngại, đối với chư Bồ Tát xem đồng như chư Phật.

4. Những Kinh chưa nghe, khi nghe chẳng nghi ngờ.

5. Không trái ngược với hàng Thanh Văn.

6. Không tật đố đối với sự cúng dường của người khác.

7. Không xem trọng lợi ích của mình, ở nơi đó điều phục tâm mình.

8. Thường tỉnh xét lỗi mình, không bàn cải đều dở của người, thường nhất tâm cầu mọi công đức.

 

 

 

 

Share Button
Print Friendly

Những Bài Pháp Khác

↓