Kệ Niệm Phật


Tác giả: Triệt Ngộ Ðại Sư

Tự Tánh Di Ðà, Di Ðà Tự Tánh
Chấp Tánh bỏ tu, nhân đó thành bệnh
Phật chẳng ngoài Tánh, Tánh có Phật trong
Như nước gặp nước, như không hợp không.

Phật ở trong Tánh, Tánh há ngoài Phật,
Vốn tự viên dung, làm sao cách ngại,
Cực Lạc – Duy Tâm, Duy Tâm – Cực Lạc,
Rời độ luận tâm, rõ ràng lầm lớn!

Duy Tâm – Cực Lạc, Cực Lạc – Duy Tâm,
Núi tự cao cao, nước tự sâu sâu,
Chưa rõ duy độ, sao đạt duy tâm,
Vũ Phu đâu ngọc, Du Thạch chẳng vàng.
(Vũ Phu: tên một loài đá giống như ngọc;
Du Thạch: cái vân đẹp nhất trong ngọc đá)

Muốn hiểu duy tâm, nên rõ duy độ,
Sáng tỏ giữa đêm, ngày lại chẳng lộ
Chín phẩm sen báu, tại lòng bàn chân
Di Ðà chẳng niệm, cô phụ chính mình.

Một tiếng Phật hiệu, một tiếng tâm
Nếu tín tâm thâm, Phật càng thâm
Mắt mộng chưa mở, tình loạn đuổi,
Từ quang thường chiếu cõi u trầm.

Một tiếng Phật hiệu, một tiếng lòng
Tuyệt diệu viên âm, nghe hiện kim.
Sao có biết bao “si hán tử”
Vẫn lấy lá úa bỏ vàng ròng.

Một tiếng Phật hiệu, một tiếng tâm,
Núi tự cao chừ, nước tự sâu
Chẳng phải cung thương bao khúc điệu
Chung – Kỳ vị tất đã tri âm.

Một tiếng Phật hiệu, một tiếng tâm,
Cửu Pháp – tàng khai, thâm lại thâm
Vạn luận ngàn kinh đều nói hết
Rõ ràng đề mục chỉ như kim. (hiện giờ)

Một thanh Phật hiệu, một thanh tâm,
Lá tốt là do tự rễ sâu.
Chi cậy gió Ðông về khẽ thổi,
Ưu đàm hương vẫn nức tòng lâm.

Một thanh Phật hiệu, một thanh tâm,
Hướng thượng toàn đề nhập tủy thâm
Lâm Tế, Ðức Sơn như chửa thấu,
Để rồi Trượng hét rộn thiền lâm.

Ta Bà uế độ: duy tâm uế,
Cực Lạc hương nồng: tự tánh hương,
Chẳng hướng tông này suy thấu triệt,
Thì sao tìm thấu chốn Tây Phương.

Nói đến Liên Bang mưa lệ rơi.
Diêm Phù nẻo khổ đáng thương thay!
Thế gian, xuất thế suy cùng khắp
Chẳng niệm Di Ðà biết niệm ai?

Si mê một niệm đọa Ta Bà.
Trường kiếp trầm luân biết phải là!
Uế độ muốn xoay thành Tịnh độ,
Toàn thân chuyển niệm Phật Di Ðà.

Yên phần giữ phận thái bình Tăng,
Liễu tử thoát sanh chưa từng khước.
Chỉ nguyện danh đề trong nhụy phẩm,
Nào mong cao vọng đến truyền đăng

Nói đến vô thường những não lòng,
Trăm năm chỉ thoáng biết chi làm?
Chỉ mong Từ phụ giữ lòng thương,
Cho cành sen nhỏ cũng cam lòng.

Tròn phát ba tâm, tâm lại thiết,
Chỉ hoài một niệm, niệm càng kiên.
Suốt đời chẳng khởi lòng chi khác,
Chỉ dốc gieo mầm thượng phẩm liên.

Học đạo nay đà bốn chục niên,
Đường về quê hãy y nhiên.
Chuỗi tròn trăm tám luôn lần mãi
Tâm – Phật – Chúng sanh nhứt quán xuyên.

Di Ðà, tự tánh lưỡng tương đương
Cùng chuyển cùng che chẳng ngại chương.
Niệm đến viên dung chẳng chỗ trệ,
Thì là ngửi được ngẫu hoa hương.

Khẩn thiết niệm như cứu cháy đầu,
Ta Bà nào phải ở hoài đâu.
Nay buông tay tức về ngay đó,
Sánh với tiền Hiền kém chút thôi.

Share Button
Print Friendly

Những Bài Pháp Khác

↓