Một Câu Hiệu Phật


Tác giả: Mộng Đông Đại Sư

Một câu hiệu Phật một câu tâm,
Lòng tín càng sâu, sức Phật sâu,
Mắt mở chưa xong, tình lớp lớp,
Ánh vàng từng chiếu suốt đêm thâu.

Một câu hiệu Phật một câu tâm,
Từng tiếng ngân vang suốt cổ kim,
Bắt bóng thế gian không nhận rõ,
Bỏ vàng theo lá uổng công tìm.

Một câu hiệu Phật một câu tâm,
Non ở trên cao nước chảy ngầm,
Đeo đuổi trần ai không trở bước,
Lâm chung chưa chắc gặp tri âm.

Một câu hiệu Phật một câu tâm,
Tịnh Độ pháp môn thật diệu thâm,
Muôn luận ngàn kinh gom đủ hết,
Rõ ràng lời Phật chẳng sai lầm.

Một câu hiệu Phật một câu tâm,
Độ hết các cơ, dụng thậm thâm,
Không luận hàm linh, bay, mái, cựa,
Sen vàng chắc thấy Phật tay cầm.

Một câu hiệu Phật một câu tâm,
Cành lá sum xuê nhờ gốc thâm,
Không đợi gió Đông tươi mạch lá,
Ưu Đàm hương tỏa khắp tòng lâm.

Một câu hiệu Phật một câu tâm,
Biển giác, nguồn linh chẳng cạn sâu,
Cực Lạc ta về sanh tử thoát,
Minh Châu trong túi khỏi xa cầu.

Một câu hiệu Phật một câu tâm,
Rõ thật lòng ta khỏi khổ tìm,
Chẳng nhọc quơ roi, tay chữa động,
Xe trâu tiến thẳng cõi hoàng kim.

Một câu hiệu Phật một câu tâm,
Hướng thượng chưa đề đã nhập tâm,
Lâm Tế, Đức Sơn dù có đến,
Khỏi cần đánh hét, rộn Tòng Lâm.

Một câu hiệu Phật một câu tâm,
Tâm, Phật đều quên ấy mới sâu,
Định mãi không hay người gọi Thức,
Đầy trời nguyệt sáng chiếu canh thâu.

Share Button
Print Friendly

Những Bài Pháp Khác

↓