Tâm Phật


Tác giả: Tô Đông Pha

Phật từ chiếu khắp mười phương,
Dắt dìu nhân loại khỏi đường trầm luân.
Riêng ta điên đảo bâng khuâng,
Vào sanh ra tử bao lần xuống lên.

Chỉ cần hiệu Phật không quên,
Quan Âm, Thế Chí rước lên bảo trì.
Ngàn xưa theo nghiệp lôi đi,
Từ nơi “Một Niệm” tham si tạo thành.

Đã từ “Một Niệm” chuyển sanh,
Cũng từ “Một Niệm” diệt nhanh sợ gì?
Sanh, diệt hết, chẳng còn chi!
Tâm ta với Phật A Di vẫn đồng.

Share Button
Print Friendly

Những Bài Pháp Khác

↓