Khuyên Tu


Tác giả: Liên Trì Đại Sư

Làm Phước không niệm Phật,
Phước hết chịu luân hồi.

Niệm Phật không làm Phước,
Vào đạo thực khổ ôi!

Không Phước không niệm Phật,
Ba đường chịu nổi trôi.

Niệm Phật và làm Phước,
Chắc chứng được cao ngôi!

Bệnh từ nơi thân sanh,
Thân từ nơi nghiệp hiện.

Không tạo các ác nghiệp,
Được Phước quả hiện tiền!

Người Ta Bà niệm Phật
Cõi Cực Lạc nêu tên.

Được một lòng chẳng loạn,
Chắc Thượng Phẩm được lên.

Share Button
Print Friendly

Những Bài Pháp Khác

↓