Kinh Vô Lượng Thọ Tinh Hoa


Chủ đề: Kinh Vô Lượng Thọ Tinh Hoa
Giảng sư: P.S. Tịnh Không
Nơi giảng:  Giảng đường Hoa Nghiêm-Malaysia
Ngày giảng: 19 tháng 12 năm 2009
Tải về:

01    02

03    04

05    06

07    08

09    10

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

Share Button
Print Friendly
↓