Kinh Vô Lượng Thọ


Chủ đề: Kinh Vô Lượng Thọ
Thuyết giảng: Đ.Đ. Thích Thường Tín
Nơi giảng: Chùa Phật Tổ
Ngày giảng:

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

 

Tải về: 
01. Phẩm 05 -01  05-02  05-03
02. Phẩm 06
03. Phẩm 07
04. Phẩm 08
05. Phẩm 09
06. Phẩm 19
07. Phẩm 24
08. Phẩm 25
09. Phẩm 33
10. Phẩm 34
11. Phẩm 36
12. Phẩm 37
13. Phẩm 47

Share Button
Print Friendly

Những Bài Pháp Khác

↓