Phim Thuyết Pháp – Loại Trừ Tâm Tham Ái


Chủ đề: Loại Trừ Tâm Tham Ái
Thuyết giảng: Đ.Đ. Thích Thường Tín
Nơi giảng: Chùa Phật Tổ
Ngày: 31 tháng 07 năm 2010

Share Button
Print Friendly

Những Bài Pháp Khác