Phim Trợ Niệm Vãng Sanh – Nguyễn Thị Anh


Tên: nguyễn Thị Anh
Pháp danh: Chơn Hiền Từ
Vãng sanh ngày: 02 tháng 08 năm 2009
Ban hộ niệm: Liên Trì, VN
[1pjq AQJA8yKQcR57]

Share Button
Print Friendly

Những Bài Pháp Khác

↓