Phim Thuyết Pháp – Tín Nguyện Hạnh


Chủ đề: Tín Nguyện Hạnh
Thuyết giảng: T.T. Thích Giác Khang
Giảng ngày: 10 đến 12 tháng 11 năm 2007

[hdvideo playlistid=9 ]

Share Button
Print Friendly

Những Bài Pháp Khác

↓