Phim Thuyết Pháp – Pháp Môn Tịnh Độ


Chủ đề: Pháp Môn Tịnh Độ
Thuyết giảng: T.T. Thích Giác Khang
Nơi giảng: Chùa Phước Thành
Ngày giảng: 09 đến 16 tháng 08 năm 2008

Share Button
Print Friendly

Những Bài Pháp Khác