Khai Thị Niệm Phật Của Tỉnh Am Đại Sư


Huấn thị chính yếu của sư là bản văn Phát Bồ Đề Tâm, với lời dạy rất chí thiết: “Niệm Phật mà không phát đại tâm Bồ Đề thì không tương ưng với đại nguyện của đức A Di Đà, do đó rốt cùng không thể vãng sanh. Nhưng nếu phát tâm Bồ Đề mà không chuyên tâm niệm Phật thì cũng không thể vãng sanh. Do vậy, lấy việc phát tâm Bồ Đề làm chánh nhân, niệm Phật làm trợ duyên thì sau này mới có thể vãng sanh. Người tu Tịnh nghiệp không thể không biết điều này”.

Ngài lại dạy: “Người niệm Phật phải nên tinh cần chuyên tâm”.

ĐẠI SƯ TỈNH AM
Tổ liên tông thứ mười một – đời Thanh

Trích từ: Ngôn Hạnh Cao Đẹp Của 13 Vị Tổ Liên Tông
Nguyên tác: Lương Vĩnh Khang
Việt dịch: Thích Nguyên An

Share Button
Print Friendly

Những Bài Pháp Khác

↓