Mười Điều Phát Nguyện Sám Hối Cầu Sanh Tịnh độ


Trước Phật đài chúng con nay sám hối
Phát nguyện này cầu đặng vãng sanh
Nay con gieo chút căn lành
Cần lo giải thoát tu hành tinh chuyên

Nguyện con Tịnh độ hữu duyên
Thấy rõ Cực lạc hiện tiền phóng quang

Một là: Tội chướng tiêu tan
Dứt tâm phiền não, về đàng quang minh

Hai là: Lễ Phật tụng kinh
Chuyên lòng niệm Phật cầu sinh lạc thành

Ba là: Bồi đắp căn lành
Sân si dứt hết, gieo nhành liên hoa

Bốn là: Sám hối Thích Ca
Độ con ra khỏi ta bà về Tây

Năm là: Lạy Đức Như Lai
Di Đà thọ ký liên đài nêu danh

Sáu là: Con phát chí thành
Cầu cho biết trước vãng sanh ngày về

Bảy là: Giữ đạo Bồ Đề
Đặng qua An dưỡng hầu kề Lạc bang

Tám là: Nguyện dứt nghiệp oan
Kết duyên Tịnh độ sen vàng nở ra

Chín là: Nguyện Phật hằng sa
Dắt dìu đệ tử thẳng qua Lạc thành

Mười là: Phát nguyện vãng sanh
Nguyện con thêm lớn căn lành Tây phương

Chúng con sám hối cúng dường
Nguyện cho bá tánh Tây phương mau về.

Thích Thiện Huê

Share Button
Print Friendly

Những Bài Pháp Khác

↓