Sám Thập Phương Nghĩa (IV)


Mười phương cả Phật ba đời,

Di Ðà thứ nhứt tột vời quang minh.

Phân làm chín phẩm độ sanh,

Oai thần đức thánh minh minh khôn cùng.

Tôi nay rộng phát một lòng,

Qui y sám hối ba vòng nghiệp khiên.

Hễ phàm có mấy phước duyên,

Hết lòng hồi hướng mà chuyên làm lành.

Nguyện người niệm Phật với mình,

Lúc nào cảm ứng quang minh cho tường.

Lâm chung nguyện cảnh Tây phương,

Hiện ra trước mặt rõ ràng chẳng sai.

Kiến văn tinh tiến cả hai,

Ðồng về cõi Phật trong đài Liên hoa.

Thấy Phật sanh tử liễu qua,

Như Phật độ hết những là chúng sanh.

Bích Liên Pháp Sư

Share Button
Print Friendly

Những Bài Pháp Khác

↓