Sám Thập Phương Nghĩa (V)


Cả ba đời cùng mười phương Phật,

A Di Ðà bậc nhất vì duyên,

Uy thần phước đức vô biên,

Dựng đài cửu phẩm độ miền cầu sanh.

Con chí thành nghiêng mình sám hối,

Ý khẩu thân hết tội ngu hèn,

Có bao phước quả thiện căn,

Hướng về Tịnh độ hay rằng tịnh bang.

Nguyện đồng đàn những trang niệm Phật.

Cảm ứng theo hiện thật chứng cho,

Thân sắp mãn, cõi Phật phò,

Thấy nghe tiến tới, nức nô sanh về.

Trông Bồ đề thoát bề sanh tử,

Như Phật đà độ thảy vong, tồn,

Lắm phiền não, nhiều pháp môn,

Bao phiền cũng đoạn mấy tôn cũng trì.

Với điều ni loài chi cũng độ,

Và đều thành Phật hộ “Tứ hoằng”,

Cõi không tội nguyện không ngằn,

Tình với không tình đều thành giống trí.

Khánh Anh Pháp Sư

Share Button
Print Friendly

Những Bài Pháp Khác

↓