Sám Tán Di Đà 7


Một lòng niệm Phật Di Ðà,

Cầu sanh Cực lạc liên tòa Tây phương.

Hôm nay quì trước điện đường,

Chúng con phát nguyện cúng dường Thích Ca.

Xin ngài thương xót Ta bà,

Chỉ đường sanh tử thoát ra luân hồi.

Chúng sanh chìm đắm khổ ôi!

Trầm luân nhiều kiếp nổi trôi cõi trần.

Ðức ngài giác ngộ hiền nhân,

Tìm phương giải thoát xả thân tu hành.

Ðến ngày đạo quả viên thành,

Ngài bèn tự thuyết hồng danh kinh này.

Dạy người hồi hướng phương Tây,

Cầu về Cực lạc nơi đây an lành.

Mỗi người phát nguyện vãng sanh,

Cầu lo niệm Phật xưng danh Di Ðà.

Chuyên tâm phát nguyện thiết tha,

Trí hạnh viên mãn đặng qua lạc thành.

Tin chắc niệm Phật vãng sanh,

Ai tu cũng đặng đừng sanh nghi ngờ.

Nguyện không xao lãng chần chờ,

Lập hạnh tinh tấn ngày giờ tiến tu.

Tứ thời niệm Phật công phu,

Cầu về Cực lạc ngàn thu độ đời.

Nguyện cho khắp cả mọi nơi,

Ðồng lo niệm Phật chiều mơi chuyên cần.

Hiện tiền đền đáp bốn ân,

Phước huệ đầy đủ mãn phần vãng sanh.

Cần lo niệm Phật chí thành,

Ngày đêm sáu chữ hồng danh Di Ðà

Khắp trong thế giới Ta bà,

Nhớ lời di chúc Thích Ca dạy truyền.

Bao phen cặn kẽ bảo khuyên,

Chúng sanh niệm Phật kết duyên Di Ðà.

Nguyện qua khỏi chốn ái hà,

Cầu sanh chín phẩm Liên hoa sen vàng.

Di Ðà Phật phóng hào quang,

Rước người niệm Phật Lạc bang mau về.

Niệm Phật viên mãn Bồ đề,

Bổn sư dạy bảo cầu về cõi thanh.

Niệm Phật chắc đặng vãng sanh,

Nhiếp tâm niệm rõ hồng danh Di Ðà.

Tháng ngày lần lữa trôi qua,

Tư lương góp đủ chắc là thành công.

Tín hạnh nguyện gắng vun trồng,

Công viên quả mãn thảy đồng về Tây.

Lâm chung cảnh Phật hiện bày,

Di Ðà, Thánh chúng đông vầy rước lên.

Quan Âm, Thế Chí nêu tên,

Tràng phan bảo cái cung nghênh nhạc trời.

Có mùi hương lạ trong đời,

Bay quanh lúc ấy khiến người phát tâm.

Cùng nhau niệm Phật đồng âm,

Tới phiên Thánh cảnh lai lâm tiếp mình.

Thập phương bá tánh hãy tin,

Gắng công niệm Phật tánh linh tỏ bày.

Di Ðà Phật hiện sen khai,

Pháp môn cứu cánh không hai ở đời.

Vậy xin nhắn nhủ mọi người,

Vãng sanh quyết đặng không dời không sai.

Hãy cùng niệm hiệu Như Lai,

Tây phương Cực lạc liên đài kết hoa.

Nam mô đức Phật Di Ðà.

Share Button
Print Friendly

Những Bài Pháp Khác

↓