Đường Về Cực Lạc (Sám Tán Di Ðà 8)


Một hôm đức Phật mỉm cười,

Xá Lợi trưởng lão vui tươi cúi đầu.

Bạch Phật duyên cớ do đâu,

Miệng vàng hé nụ bấy lâu chưa từng.

Phật rằng: Bể khổ trầm luân,

Hận thù, ân ái, muôn phần hiểm nguy.

Muốn tìm lối thoát kịp thì,

A Di Ðà Phật chuyên trì niệm danh.

Tây phương Cực lạc sẵn dành,

Vàng ròng lót đất, tường thành ngọc châu.

Nguy nga cung điện gác lầu,

Lưới giăng bảy lớp, cây đâu bảy hàng.

Ðiểm tô bảy lớp lan can,

San hô hổ phách rỡ ràng thềm ao.

Nước trong mát mẻ ngọt ngào,

Ðủ tám công đức uống vào vui tươi.

Sống lâu kiếp kiếp đời đời,

Không già không chết thảnh thơi vô cùng.

Hoa sen mọc khắp ao trung,

Xanh vàng đỏ trắng hòa dung sáng ngời.

Cây khua điệu nhạc tuyệt vời,

Chim kêu lảnh lót diễn lời pháp âm.

Ở đây chẳng có thú cầm,

Chim linh do Phật âm thầm hóa ra.

Hỡi ai muốn thoát Ta bà,

Hãy mau niệm Phật Di Ðà hôm mai.

Một ngày cho đến bảy ngày,

Niệm theo hơi thở một hai rõ rành.

Ngăn ngừa tạp niệm lấn ranh,

Ðừng cho phiền não lộng hành cướp ngôi.

Nhứt tâm bất loạn được rồi,

Pháp vương ngự trị bầy tôi phục tùng.

Thân sơ ân oán hòa dung,

Không hơn không kém không cùng không riêng.

Lâm chung Tịnh độ hiện tiền,

A Di Ðà Phật diệu huyền phóng quang.

Rợp trời bảo cái tràng phan,

Quan Âm, Thế Chí đài vàng tay bưng.

Nhạc trời hòa tấu tưng bừng,

Rước hồn hành giả băng chừng phương Tây.

Trần lao rũ sạch từ đây,

Sen vàng thác chất đủ đầy thắng duyên.

Hoa nở thấy Phật hiện tiền,

Vô sanh pháp nhẫn chứng liền quả cao.

Hào quang rực rỡ làu làu,

Sống lâu mãi mãi tiêu dao thọ trường.

Từ bi thể hiện tình thương,

Ta bà trở lại hiển dương đạo mầu.

Ðộ người vượt khỏi vực sâu,

Lên đường giải thoát hận sầu còn đâu.

Muôn duyên một niệm gồm thâu,

Vô sư trí hiện làu làu tinh anh.

Sen vàng chín phẩm nêu danh,

Bất thoái Bồ Tát tịnh thanh đắc thành.

Giác tha tự giác thực hành,

Giác hạnh viên mãn vô sanh đời đời.

Chí Kiên

Share Button
Print Friendly

Những Bài Pháp Khác

↓