Sám Bồ Đề Hồi Hướng Cực Lạc (Sám Tán Di Đà 9)


A Di Ðà Phật Bồ Ðề,

Xưa kia sẵn có lời thề độ sanh.

Vậy đem nguyện lực thi hành,

Mở ra một cảnh quang minh thần kỳ.

Gọi rằng Cực lạc phương Tây,

Có thành bảy lớp có cây bảy hàng.

Thênh thang gác ngọc lầu vàng,

Có thềm bá bảo có đăng thất trần.

Lưu ly có đất sáng ngần,

Ma Ni có nước trong tần chảy quanh.

Nhạc trời có vọng thanh thanh,

Hoa trời có vẻ xanh xanh rưới hoài.

Có chim nói pháp hôm mai,

Có ao bát đức có đài cửu liên.

Trang nghiêm vô lượng vô biên,

Kể sao cho xiết cái mười an vui.

Cảnh kia đẹp mắt đã rồi,

Ở trong lại có các ngôi Thánh Hiền.

Quán Âm Thế Chí hiện tiền,

Cũng lòng mẫn thế cũng duyên độ đời.

Cùng nhau chung ở một nơi,

Theo hầu bảo ngự chẳng rời hai bên.

Di Ðà đức Phật ngôi trên,

Khiến hai Bồ Tát giúp nên duyên lành.

Quan Âm có nguyện tâm thành,

Nghe ai thống khổ thương tình cứu ngay.

Cứu người có pháp rất hay,

Nước Cam lồ chữa bệnh nay hết liền.

Oai linh trông thấy nhãn tiền,

Xưa kia thường trụ ở miền biển Nam.

Từ bi mở lượng hải hàm,

Xót thương nhân thế mà cam giúp đời.

Kìa như đại lực chót vời,

Là ngài Thế Chí dạo chơi cõi này.

Một nhành sen trắng cầm tay,

Bước chân thế giới lung lay ba ngàn.

Trên đầu có mão kim quang,

Trong mình như vẽ rõ ràng thiên y.

Ai mà phát nguyện Tây qui,

Thì ngài tiếp dẫn rước ngay đem về.

May thay trong cõi Bồ đề,

Chúng sanh muốn thoát sông mê khó gì.

Lại thêm trên hội Liên trì,

Số người thượng thiện hiếm chi hằng hà.

Cho hay cõi Phật Di Ðà,

Phong quang khác hẳn Ta bà cõi đây.

Thiệt là một cảnh diệu kỳ,

Thiên đường có chút nào bì đặng đâu.

Thơm tho trong sạch một mầu,

Sự vui thì có sự rầu thì không.

Sống lâu kiếp kiếp vô cùng,

Không già không chết không vòng khổ luân.

Cởi xong hết thảy nợ nần,

Ðâu còn có nhiễm bụi trần chút chi.

Vốn không địa ngục A Tỳ,

Không đường ác đạo có gì trầm luân.

Biết bao nhờ cậy oai thần,

Ðánh tan muôn đạo ma quân rã rời.

Vậy nên vô số ngôi trời,

Cũng mong theo Phật đặng chơi liên trì.

Riêng mừng cho bữa hôm nay,

Chúng con được biết đường đi nẻo về.

Share Button
Print Friendly

Những Bài Pháp Khác

↓