Niệm Phật [Audio]


Tựa bài: Niệm Phật
Giọng niệm: Đ.Đ. Thích Thường Tín
Ngày thâu: 06 tháng 8 năm 2012
Nơi thâu: Trang Nghiêm Tịnh Độ Đạo Tràng
Tải về: 1 phút    6 phút     15 phút

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

Share Button
Print Friendly

Những Bài Pháp Khác

↓