Mười Điều Mất Mát Nếu Chẳng Tu


Mười  điều mất mát nếu chẳng tu

Phật dạy pháp tu hành đường tắt khiến hết thảy chúng sanh mau siêu sanh tử; nhưng người chướng nặng chẳng chịu tấn tu thì sẽ chịu mười điều mất mát:

Một, chẳng tin lời Phật.

Hai, chẳng tuân thánh giáo.

Ba, chẳng tin nhân quả.

Bốn, chẳng trọng cái linh tâm của mình.

Năm, chẳng cầu tiến lên.

Sáu chẳng thân thiện hữu.

Bảy, chẳng cầu giải thoát.

Tám, cam chịu luân hồi.

Chín, chẳng sợ ác đạo.

Mười, cam làm loài ma.

Ngược lại, tu hành thì được mười thứ lợi ích thù thắng.

Share Button
Print Friendly

Những Bài Pháp Khác

↓