Thập Niệm Ký Số


Bài Tựa: Thập Niệm Ký Số (10 niệm)
Giọng Niệm: Đ.Đ. Thích Thường Tín
Nơi Thâu: Trang Nghiêm Tịnh Độ Đạo Tràng
Ngày Thâu:  07 tháng 11 năm 2012
Tải Về:  15 phút   30 phút  60 phút

Hướng dẫn: Hành giả nghe máy niệm 10 niệm, sau đó  hành giả niệm 10 niệm.

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

Share Button
Print Friendly

Những Bài Pháp Khác

↓