48 Pháp Niệm Phật


Tác giả: Diệu Không Đại Sư (Giang Đô Trịnh Vi Am)
Dịch giả: Sa Môn Thích Tịnh Lạc
Giọng đoc: Tâm Từ
Tải về: 01 02 03 04 05 06 07 08

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

01. Niệm Phật nên giữ ý căn
02. Niệm Phật nên gìn khẩu nghiệp
03. Niệm Phật phải chỉnh thân nghiệp
04. Niệm Phật lần chuỗi
05. Niệm lớn tiếng
06. Niệm nhỏ
07. Niệm thầm
08. Mặc niệm
09. Điều hòa hơi thở
10. Tùy phận
11. Chỗ nào cũng niệm Phật được
12. Niệm Phật có định thời hay không
13. Có đối trước tượng hay không trong khi niệm Phật
14. Niệm Phật trong lúc bận rộn
15. Lúc nhàn rỗi nên niệm Phật
16. Người sang giàu phải nên niệm Phật
17. Kẻ nghèo hèn cũng nên niệm Phật
18. Tịnh tế niệm Phật
19. Lão thật niệm Phật
20. Được điều vui mừng, nhớ niệm Phật
21. Hứa nguyện niệm Phật
22. Niệm Phật để cầu cởi mở
23. Hổ thẹn tự gắng niệm Phật
24. Khẩn thiết niệm Phật
25. Cúng dường niệm Phật
26. Niệm Phật để báo ân cha mẹ
27. Bố thí bằng cách niệm Phật
28. Tự tâm niệm, tự tâm nghe
29. Niệm Phật trong tiếng niệm
30. Niệm Phật trong ánh sáng của tự tâm
31. Niệm Phật trong thể của tự tâm
32. Không dứt
33. Không tạp
34. Không dừng
35. Tức thiền tức Phật
36. Tức giới tức Phật
37. Tức giáo tức Phật
38. Không trì mà trì
39. Trì mà không trì
40. Cô thân niệm Phật
41. Kết kỳ niệm Phật
42. Tụ hội niệm Phật
43. Niệm Phật để thành tựu cho người
44. Khi có tai nạn nên niệm Phật
45. Niệm Phật trong lúc chiêm bao
46. Niệm Phật trong lúc bịnh
47. Phút lâm chung nên niệm Phật
48. Phát nguyện sám hối niệm Phật

Share Button
Print Friendly

Những Bài Pháp Khác

↓