48 Pháp Niệm Phật


“Không có hạnh phúc nào bằng sự yên tĩnh của tâm hồn.”
Lời Phật dạy

KỆ KHAI CHUỖI
Tay lần trăm tám hột châu,
Dứt trừ tội lỗi, buồn rầu tiêu tan,
Xa lìa khổ ác ba đàng,
Thế gian phiền lụy hóa toàn liên hoa.

Ái hà ngàn thước sóng xao,
Muôn trùng biển khổ lấp đầu than ôi!
Muốn cho khỏi kiếp luân hồi,
Phải mau gấp niệm Nam mô Di Ðà.

NAM MÔ A DI ÐÀ PHẬT

Share Button
Print Friendly

Những Bài Pháp Khác

Trang: 1 2 3 4