Hòa Thượng Hải Hiền 112 Tuổi Tự Tại Vãng Sanh


Lão Hòa Thương Hải Hiền 112 tuổi Tự Tại Vãng Sanh
Trong ĐẠI KINH KHOA CHÚ 2014 ,
Hòa Thượng Tịnh Không : luôn tán thán vị Hòa Thượng Hải Hiền

Chúng ta được sự gia trì của Lão Hòa Thượng Hải Hiền, vì chúng ta mà tác chứng, giúp chúng ta kiên định tín nguyện. Chúng ta đối với Khoa Chú này, đối với phương thức tu học hiện tại của chúng ta sẽ không sanh hoài nghi, tín tâm kiên định, nguyện tâm kiên cố, quyết định ở ngay trong đời này cầu sanh Tịnh Độ. Tôi càng hy vọng các đồng tu chân thật phát tâm, chúng ta sẽ nắm lấy được Tây Phương Tịnh Độ.

Lão Hòa Thượng Hải Hiền sống 112 tuổi, đó không phải là thọ mạng vốn có của ngài mà là A Di Đà Phật giúp ngài kéo dài tuổi thọ. Việc này Lão Hòa Thượng chính mình nói rõ với chúng ta. Ngài thấy được A Di Đà Phật, tôi tin tưởng rằng không chỉ một lần ngài thấy được Phật. Ngài mỗi lần thấy được Phật, ngài đều mong Phật mang ngài đến thế giới Cực Lạc. Nhưng A Di Đà Phật nói với ngài:
– Thời tiết nhân duyên vẫn chưa đến, con nên ở lại thế gian làm biểu pháp.

Cẩn Dịch : Vọng Tây Cư Sĩ
Giọng đọc : Hạnh Quang


Share Button
Print Friendly

Những Bài Pháp Khác