(Nhạc Phật Giáo) 48 Lời Đại Nguyện Của Đức Phật A Di Đà


Ca khúc: 48 Lời Đại Nguyện Của Đức Phật A Di Đà
Tác giả: Cư Sĩ Đức An
Trình bày: Cư Sĩ Đức An

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

Tải nhạc

Phật Di Đà vì thương sanh linh,
Bốn tám lời đại nguyện cao minh,
Thương nhân gian sống kiếp lầm mê,
Trôi lăn trong sanh tử đọa đầy,
Ngài lúc còn đế vương cao sang
Đã quyết tâm không tham quyền uy,
Giao ngôi vàng không màng ngôi cao quý
Ra đi cứu muôn loài
Ngài đến cầu Thế Gian Như Lai,
Quyền trao Ngài chánh pháp thậm thâm,
Đã trang nghiêm thành một thế giới
Là Tây phương hào quang sáng ngời.

Mười phương Chư Phật đã cùng tán dương Tây Phương,
Vi diệu biết bao, an nhiên tự tại
Người nào xưng danh đấng Di Đà
Ngày sau ngay khi lâm chung
Thánh chúng cùng Ngài đưa Tây Phương
Qua bao nhiêu năm sống kiếp lầm mê
Hôm nay an dưỡng cực lạc

Mười phương Chư Phật đã cùng tán dương Tây Phương,
Vô lượng sắc sen, chánh pháp nhiệm màu
Dặn người tu tinh tấn đêm ngày
Thì hoa sen kia tươi xinh, hóa héo tàn vì không siêng tu,
Anh em ta ơi, sanh tử vượt lên
Tây phương ta quyết tìm về.

Phật Di Đà vì thương sanh linh,
Bốn tám lời đại nguyện cao minh,
Thương nhân gian sống kiếp lầm mê,
Trôi lăn trong sanh tử đọa đầy,
Ngài lúc còn đế vương cao sang
Đã quyết tâm không tham quyền uy,
Giao ngôi vàng mà không màng ngôi cao quý
Ra đi cứu muôn loài.
Ngài đến cầu Thế Gian Như Lai,
Quyền trao ngài chánh pháp thậm thâm,
Đã trang nghiêm thành một thế giới
Là Tây phương hào quang sáng ngời.

Mười phương-Chư Phật đã cùng tán dương Tây Phương,
Vô lượng sắc sen
Kiêu sang rạng ngời
Dặn người tu tinh tấn đêm ngày
Thì hoa sen kia tươi xinh, hóa héo tàn vì không siêng tu,
Anh em ta ơi, sanh tử vượt lên
Tây phương ta quyết tìm về.

Mười phương-Chư Phật đã cùng tán dương Tây Phương,
Vô lượng ánh quang,
Lan can bảy tần: xà cừ, pha lê. Xích châu vàng
Ngàn hương hoa trên hư không
Dâng cúng dường mười phương Như lai
Ôi ta đang đi giữa chốn Phật Quang
Tây phương thế giới cực lạc
Lòng ta – không dời đi nguyện nhất tâm
Niệm hồng danh của đấng-Di-Đà.

 

Share Button
Print Friendly

Những Bài Pháp Khác

↓