Kinh A Di Đà (Việt văn)


Tựa: Kinh A Di Đà (Việt văn)
Giọng tụng: T.T. Thích Thường Tín và Đại Chúng
Nơi thâu: Trang Nghiêm Tịnh Độ Đạo Tràng
Ngày thâu: 12 tháng 08 năm 2015

Kinh A Di Đà 08.12.15

Kinh A Di Đà 07.01/15

Kinh A Di Đà 06.17.15

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

Nam Mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần) (1 tiếng chuông)

PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ
Hán dịch: đời Diêu Tần, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập
Chuyển ngữ: Tỳ Kheo Thích Thường Tín và Đại chúng
Trang Nghiêm Tịnh Độ Đạo Tràng – Hoa Kỳ

Ta nghe như vầy: Một thuở nọ Đức Phật ở vườn Kỳ Thọ, Cấp Cô Độc nước Xá Vệ, cùng với một nghìn hai trăm năm mươi vị Đại Tỳ Kheo câu hội, đều là bậc Đại A La Hán mọi người đều quen biết như là: Trưởng lão Xá Lợi Phất, Ma Ha Mục Kiền Liên, Ma Ha Ca Diếp, Ma Ha Ca Chiên Diên, Ma Ha Câu Hy La, Ly Bà Đa, Châu Lợi Bàn Đà Già, Nan Đà, A Nan Đà, La Hầu La, Kiều Phạm Ba Đề, Tân Đầu Lư Phả La Đọa, Ca Lưu Đà Di, Ma Ha Kiếp Tân Na, Bạc Câu La, A Nậu Lâu Đà, những vị Đại Đệ Tử như thế và hàng Đại Bồ Tát: Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử, A Dật Đa Bồ Tát, Càn Đà Ha Đề Bồ Tát, Thường Tinh Tấn Bồ Tát, cùng với các vị Đại Bồ Tát như thế, với vô lượng chư Thiên như ông Thích Đề Hoàn Nhơn, vân vân, toàn thể đều đến dự hội. (1 tiếng chuông)

Bấy giờ Đức Phật bảo ngài Trưởng lão Xá Lợi Phất: “Từ đây qua phương Tây quá mười muôn ức cõi Phật, có thế giới tên là Cực Lạc, trong thế giới đó có Đức Phật hiệu là A Di Đà hiện nay đang thuyết pháp”.

Xá Lợi Phất! Cõi đó vì sao tên là Cực Lạc?

Vì chúng sanh trong cõi đó không có bị những sự khổ, chỉ hưởng những điều vui, nên nước đó tên là Cực Lạc.

Xá Lợi Phất! Lại trong cõi Cực Lạc có bảy từng bao lơn, bảy từng mành lưới, bảy từng hàng cây, đều bằng bốn chất báu bao bọc giáp vòng, vì thế nên nước đó tên là Cực Lạc.

Xá Lợi Phất! Lại trong cõi Cực Lạc có ao bằng bảy chất báu, trong ao đầy đủ nước tám công đức, đáy ao thuần dùng cát vàng trải làm đất. Vàng, bạc, lưu ly, pha lê hiệp thành những thềm đường ở bốn bên ao. Trên thềm đường có lầu gác cũng đều nghiêm sức bằng vàng, bạc, lưu ly, pha lê, xa cừ, xích châu, mã não. Trong ao có hoa sen lớn như bánh xe: hoa sắc xanh thời ánh sáng xanh, sắc vàng thời ánh sáng vàng, sắc đỏ thời ánh sáng đỏ, sắc trắng thời ánh sáng trắng, mầu nhiệm thơm tho trong sạch.

Xá Lợi Phất! Cõi nước Cực Lạc thành tựu công đức trang nghiêm dường ấy.

Xá Lợi Phất! Lại trong cõi nước của Đức Phật đó, thường trổi nhạc trời, đất bằng vàng ròng, ngày đêm sáu thời rưới hoa trời Mạn Đà La. Chúng sanh trong cõi đó vào lúc sáng sớm, thường dùng đãy y đựng những hoa quý cúng dường mười muôn ức Đức Phật ở phương khác, đến giờ ăn liền trở về bổn quốc, ăn cơm xong đi kinh hành.

Xá Lợi Phất! Cõi nước Cực Lạc thành tựu công đức trang nghiêm dường ấy. (1 tiếng chuông)

Lại nữa, Xá Lợi Phất! Cõi đó thường có những giống chim màu sắc xinh đẹp lạ thường, nào chim Bạch Hạc, Khổng Tước, Anh Võ, Xá Lợi, Ca Lăng Tần Già, Cộng Mạng. Những giống chim đó ngày đêm sáu thời kêu tiếng hòa nhã. Tiếng chim đó diễn thuyết những pháp mầu như Ngũ Căn, Ngũ Lực, Thất Bồ Đề Phần, Bát Thánh Đạo Phần, vân vân. Chúng sanh trong cõi đó nghe tiếng chim xong thảy đều niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng!

Xá Lợi Phất! Ông chớ cho rằng những giống chim đó thật là do tội báo sanh ra. Vì sao?

Vì cõi của Đức Phật đó không có ba đường dữ. Xá Lợi Phất! Cõi của Đức Phật đó tên đường dữ còn không có huống gì lại có sự thật. Những giống chim đó do Đức Phật A Di Đà muốn làm cho tiếng pháp được tuyên lưu mà biến hóa ra như thế.

Xá Lợi Phất! Trong cõi nước của Đức Phật đó, gió nhẹ lay động các hàng cây báu và mành lưới báu, làm vang ra tiếng vi diệu, như trăm nghìn thứ nhạc đồng hòa một lúc. Người nghe tiếng đó tự nhiên đều sanh lòng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng.

Xá Lợi Phất! Cõi nước của Đức Phật đó thành tựu công đức trang nghiêm dường ấy. (1 tiếng chuông)

Xá Lợi Phất! Ý Ông nghĩ sao? Đức Phật đó vì sao hiệu là A Di Đà?

Xá Lợi Phất! Đức Phật đó, hào quang sáng chói vô lượng, soi suốt các cõi nước trong mười phương không bị chướng ngại vì thế nên hiệu là A Di Đà.

Xá Lợi Phất! Đức Phật đó và nhân dân của Ngài sống lâu vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp, nên hiệu là A Di Đà.

Xá Lợi Phất! Đức Phật A Di Đà từ ngày thành Phật đến nay đã được mười kiếp.

Xá Lợi Phất! Lại Đức Phật đó có vô lượng vô biên Thanh Văn đệ tử đều là bậc A La Hán, chẳng phải tính đếm mà có thể biết được, hàng chúng Bồ Tát cũng đông như thế.

Xá Lợi Phất! Cõi nước của Đức Phật đó thành tựu công đức trang nghiêm dường ấy. (1 tiếng chuông)

Xá Lợi Phất! Lại trong cõi Cực Lạc, những chúng sanh vãng sanh về đó đều là bậc Bất Thối Chuyển. Trong đó có rất nhiều vị ở bậc Nhất Sanh Bổ Xứ, số đó rất đông, chẳng phải tính đếm mà biết được, chỉ có thể dùng số vô lượng vô biên a tăng kỳ để nói thôi!

Xá Lợi Phất! Chúng sanh nào nghe những điều trên đây, phải nên phát nguyện cầu sanh về cõi nước đó.

Vì sao? Vì được câu hội một chỗ với các bậc Thượng Thiện Nhơn.

Xá Lợi Phất! Chẳng có thể dùng chút ít thiện căn, phước đức, nhơn duyên mà được sanh về cõi đó.

Xá Lợi Phất! Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào nghe nói Đức Phật A Di Đà, rồi chấp trì danh hiệu, hoặc một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bảy ngày, một lòng không tạp loạn, thì người đó đến lúc lâm chung, Đức Phật A Di Đà cùng hàng Thánh Chúng hiện thân ở trước mặt. Lúc chết, người đó tâm không điên đảo, liền được vãng sanh về cõi nước Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà.

Xá Lợi Phất! Ta thấy có sự lợi ích ấy nên nói những lời như thế. Nếu có chúng sanh nào nghe những lời lợi ích trên đây, phải nên phát nguyện sanh về cõi nước kia.  (1 tiếng chuông)

Xá Lợi Phất! Như Ta hôm nay ngợi khen công đức lợi ích chẳng thể nghĩ bàn của Đức Phật A Di Đà, phương Đông cũng có A Súc Bệ Phật, Tu Di Tướng Phật, Đại Tu Di Phật, Tu Di Quang Phật, Diệu Âm Phật, hằng hà sa số những Đức Phật như thế, đều ở tại nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng: “Chúng sanh các ngươi phải nên tinkinh Xưng Tán Bất Khả Tư Nghì Công Đức Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm này”. (1 tiếng chuông)

Xá Lợi Phất! Thế giới phương Nam, có Nhật Nguyệt Đăng Phật, Danh Văn Quang Phật, Đại Diệm Kiên Phật, Tu Di Đăng Phật, Vô Lượng Tinh Tấn Phật, hằng hà sa số những Đức Phật như thế, đều ở tại nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng: “Chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh XưngTán Bất Khả Tư Nghì Công Đức Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm này”.  (1 tiếng chuông)

Xá Lợi Phất! Thế giới phương Tây, có Vô Lượng Thọ Phật, Vô Lượng Tướng Phật, Vô Lượng Tràng Phật, Đại Quang Phật, Đại Minh Phật, Bửu Tướng Phật, Tịnh Quang Phật, hằng hà sa số những Đức Phật như thế, đều ở tại nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng: “Chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh Xưng Tán Bất Khả Tư Nghì Công Đức Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm này”. (1 tiếng chuông)

Xá Lợi Phất! Thế giới phương Bắc, có Diệm Kiên Phật, Tối Thắng Âm Phật, Nan Trở Phật, Nhựt Sanh Phật, Võng Minh Phật, hằng hà sa số những Đức Phật như thế, đều ở tại nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng: “Chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh Xưng Tán Bất Khả Tư Nghì Công Đức Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm này”. (1 tiếng chuông)

Xá Lợi Phất! Thế giới phương Dưới, có Sư Tử Phật, Danh Văn Phật, Danh Quang Phật, Đạt Ma Phật, Pháp Tràng Phật, Trì Pháp Phật, hằng hà sa số những Đức Phật như thế, đều ở tại nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng: “Chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh XưngTán Bất Khả Tư Nghì Công Đức Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm này”.  (1 tiếng chuông)

Xá Lợi Phất! Thế giới phương Trên, có Phạm Âm Phật, Tú Vương Phật, Hương Thượng Phật, Hương Quang Phật, Đại Diệm Kiên Phật, Tạp Sắc Bửu Hoa Nghiêm Thân Phật, Ta La Thọ Vương Phật, Bửu Hoa Đức Phật, Kiến Nhất Thiết Nghĩa Phật, Như Tu Di Sơn Phật, hằng hà sa số những Đức Phật như thế, đều ở tại nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng: “Chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh Xưng Tán Bất Khả Tư Nghì Công Đức Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm này”.  (1 tiếng chuông)

Xá Lợi Phất! Ý Ông nghĩ thế nào? Vì sao tên là kinh Nhứt Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm?

Xá Lợi Phất! Vì nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào nghe kinh này mà thọ trì và nghe danh hiệu của các Đức Phật, thời những thiện nam tử cùng thiện nữ nhân ấy đều được tất cả các Đức Phật hộ niệm, đều được không thối chuyển nơi đạo Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

Xá Lợi Phất! Cho nên các ông đều phải tin nhận lời của Ta và của các Đức Phật thuyết.

Xá Lợi Phất! Nếu có người đã phát nguyện, đang phát nguyện và sẽ phát nguyện, muốn sanh về cõi nước của Đức Phật A Di Đà, thời những người ấy đều được không thối chuyển nơi đạo Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, dù khi đã sanh, hoặc đang sanh, hoặc sẽ sanh ở cõi nước kia.

Xá Lợi Phất! Cho nên các thiện nam tử, thiện nữ nhân nếu người nào có lòng tin thời phải nên phát nguyện sanh về cõi nước ấy.

Xá Lợi Phất! Như Ta hôm nay ngợi khen công đức không thể nghĩ bàn của chư Phật và chư Phật cũng khen ngợi công đức không thể nghĩ bàn của Ta mà thuyết lời này: “Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hay làm được việc rất khó khăn, rất hiếm có ngay trong cõi Ta Bà đời ác năm trược: kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mạng trược mà Ngài chứng được ngôi Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, vì các chúng sanh trong khắp thế gian Ngài thuyết pháp khó tin này”.  (1 tiếng chuông)

Xá Lợi Phất! Phải biết rằng Ta ở trong đời ác năm trược thực hành việc khó này: được thành bậc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác và vì tất cả thế gian thuyết pháp khó tin này, đó là rất khó!

Đức Phật thuyết kinh này xong, Ngài Xá Lợi Phất cùng các vị Tỳ Kheo, tất cả trong đời: Trời, Người, A Tu La, vân vân, nghe lời của Đức Phật dạy, đều vui mừng tin nhận đảnh lễ Phật mà lui ra. (1 tiếng chuông)

CHÚ VÃNG SANH
Nam mô A Di Đa bà dạ
Ða tha dà đa dạ
Ða địa dạ tha
A di rị đô bà tì
A di rị đa tất đam bà tì
A di rị đa tì ca lan đế
A di rị đa tì ca lan đa
Dà di nị dà na
Chỉ đa ca lệ
Ta bà ha.  (3 lần) (1 tiếng chuông)

TÁN PHẬT
A Di Ðà Phật thân sắc vàng
Tướng tốt rực rỡ hào quang sáng ngời
Mày trắng tỏa, Tu Di uyển chuyển
Mắt trong ngần, bốn biển long lanh
Ánh hào quang hóa vô số Phật
Vô số Bồ Tát hiện ở trong
Bốn mươi tám nguyện độ chúng sanh
Chín phẩm sen vàng lên giải thoát.
Quy mạng lễ A Di Đà Phật
Ở phương Tây thế giới an lành
Con nay xin phát nguyện vãng sanh
Cúi xin Đức Từ Bi nhiếp thọ.
(1 tiếng chuông)

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Ðại Từ Ðại Bi A Di Ðà Phật.

A Di Đà Phật…..

Share Button
Print Friendly

Những Bài Pháp Khác

↓